Kontaktujte nás: +420 604 775 863

Kategorie

0

Košík je prázdný

Celkem včetně DPH

0 Kč

 
K pokladně
 

Reklamační řád


Tento Reklamační řád (dále jen „Řád“) je nedílnou součástí obchodních podmínek, které platí pro nákup, uskutečněný prostřednictvím internetových stránek eshop.id-tech.cz (dále jen „stránky“), provozovaných společností Id-Tech, s.r.o Piletická 486 50341 Hradec Králové (dále jen „prodávající“).

Řád popisuje postup uplatnění a vyřízení reklamace u prodávajícího a dále obsahuje informace o bezplatném servisu a pozáručním servisu zboží, zakoupeného u prodávajícího. Při řešení reklamace postupuje prodávající výhradně v souladu s právním řádem České republiky a v jeho rámci tento Řád vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupujícím je buď podnikatel nebo spotřebitel a tento Řád respektuje rozdílnost zákonné úpravy práv a povinností prodávajícího a kupujícího podle typu kupujícího.
Předmět záruky

Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a na které byla reklamace uplatněna v záruční době prodávajícího. Pro účely uplatnění záruky prodávající vystavuje ke každému zboží nákupní doklad v elektronické nebo tištěné podobě s uvedením všech potřebných údajů.
Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zakoupené zboží podle obecně závazných právních předpisů a po dobu uvedenou v nákupním dokladu, dodacím nebo záručním listu nebo po dobu, zákony stanovenou jako minimální dobu záruky. Není-li uvedena kratší délka, platí na veškeré zboží záruka prodávajícího v délce trvání 24 měsíců. Pokud je u zboží uvedena záruka kratší než 24 měsíců, platí tato doba záruky pro podnikatele a není tím tak dotčena zákonná záruka spotřebitele. Pokud je uvedena záruka delší než 24 měsíců včetně takzvané doživotní záruky, nejedná se o záruku prodávajícího, ale o rozšířenou servisní podporu výrobce (takzvaný bezplatný servis) a její uplatnění a vyřízení se řídí podmínkami výrobce nebo jím pověřené servisní organizace.

Je-li kupujícím spotřebitel, záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího, respektive od přepravce zboží. Je-li kupujícím podnikatel, záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího nebo dnem předání zboží prodávajícím tzv. prvnímu přepravci.

Záruční doba prodávajícího se prodlužuje o dobu od okamžiku převzetí zboží do záruční opravy po okamžik, kdy byl kupující povinen si zboží převzít, tj. od chvíle, kdy bylo zboží opraveno a spotřebitel si jej mohl vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Při výměně celého zboží za zcela nové zboží v rámci záruční doby běží na nové zboží nová záruční doba tohoto zboží, avšak ne kratší než doba, po kterou bylo původní zboží ještě v záruce.
Záruční doba zboží s omezenou životností

Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo na vady, prokazatelně vzniklé před ukončením obvyklé životnosti zboží při jeho běžném užívání. Zboží s omezenou životností je zejména veškerý spotřební materiál pro tiskárny a jiná obdobná zařízení (inkousty, tonery, pásky, tiskové hlavy, řezací nože a podobně), baterie všeho druhu (dobíjecí, nedobíjecí, pro notebooky, telefony a podobně), žárovky a lampy všeho druhu (pro projektory, pro osvětlení prostor a podobně) a další zboží, u kterého je doba životnosti výslovně uvedena nebo je z povahy zboží zřejmé, že se jedná o zboží s omezenou životností (sluchátka takzvané „špunty“ a podobně). U zboží povahy spotřebního materiálu, jehož životnost je kratší než 24 měsíců, se záruka nevztahuje na vady zboží, vzniklé opotřebováním zboží používáním, resp. jeho úplným nebo částečným spotřebováním. Není-li uvedeno jinak, stanovuje se z titulu povahy takového zboží životnost v délce 6 měsíců. Pro lampy do projektorů se stanovuje životnost 3 měsíce. V případě, že vada vznikne jinak než běžným opotřebováním nebo spotřebováním zboží, platí běžná záruční doba, tj. například 24 měsíců a délka životnosti nemá na odpovědnost prodávajícího vliv.
Rozsah záruky

Pokud se v průběhu záruky vyskytne vada a nejedná se o rozpor s kupní smlouvou (viz obchodní podmínky), má Kupující v závislosti na povaze této vady právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to s ohledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo od smlouvy odstoupit.

U software se od okamžiku odstranění ochranných prostředků balení (fólie, pečeti a podobně) stává kupující oprávněným uživatelem software a akceptuje tím licenční ujednání výrobce. Pokud nenastal rozpor s kupní smlouvou, záruka se pak vztahuje výhradně na média obsahující instalaci software, nebyla-li mechanicky poškozena (poškrábání, deformování, zničení záznamu světlem a podobně).
Vyloučení ze záruky

Pro vyloučení vady ze záruky prodávající nebo autorizovaný servis posuzuje, zda k vadě nedošlo jinou než obvyklou činností nebo užíváním v rozporu s povahou výrobku nebo v rozporu s návodem k použití.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zejména:

 

 

 •     po uplynutí doby záruky;
 •     mechanickým poškozením zboží;
 •     přepětím v elektrické síti;
 •     přírodními živly nebo vyšší mocí;
 •     používáním v nevhodných provozních podmínkách v rozporu s podmínkami prodávajícího nebo výrobce 
 •     nadměrným zatěžováním nebo používáním zboží v rozporu s dokumentací nebo návodem k použití;
 •     neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží ;
 •     dodatečnými úpravami, v důsledku kterých vada vznikla (lepením, ohýbáním, nástřikem, atd. );
 •     jakoukoli formou počítačového viru, spyware, malware a podobných softwarových napadení zboží;
 •     pokud se vada zboží projevuje výhradně při používání ve spojení se software třetích stran;
 •     porušením nebo odstraněním výrobního a typového štítku s výrobním číslem nebo servisní plomby;
 •     použitím neoriginálního spotřebního materiálu (inkoustu, toneru, lampy, baterie, adaptéru a podobně).


Pokud bylo zboží dodatečně kupujícím běžným způsobem rozšířeno (například přidáním disku, rozšiřující karty a podobně) a zároveň tím nedošlo k omezení možnosti reklamaci uplatnit, má prodávající v takovém případě právo požadovat po kupujícím odstranění takových úprav před uplatněním práva na odstranění vady nebo může prodávající tyto úpravy sám na vlastní náklady odstranit a uvést zboží do stavu, v jakém bylo prodáno proto, aby mohl prodávající s jistotou vyloučit, že k vadě nedošlo nebo nedochází vlivem tohoto dodatečného rozšíření.
Kompatibilita hardware a software, funkčnost software, záruka za data

Plná kompatibilita zboží i software (zboží s jiným zbožím, zboží se software, software s jiným software) není prodávajícím zaručena vyjma případů, kdy prodávající výslovně plnou kompatibilitu písemně prezentuje, vystaví na žádost kupujícího písemné potvrzení o kompatibilitě nebo je kompatibilita u dané kombinace zboží a/nebo software obvyklá.

Za funkčnost aplikačního software v konkrétní verzi, která závisí zejména na tom, pro který operační systém a hardwarovou platformu byl vytvořen, nenese prodávající žádnou odpovědnost vyjma případů, kdy prodávající funkčnost písemně prezentoval nebo je funkčnost v daném případě obvyklá.

Prodávající doporučuje kupujícímu veškerá data a nastavení pravidelně zálohovat. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat, která jsou uložena v reklamovaném zboží. Totéž platí pro ztrátu instalace software nebo ztrátu softwarového nastavení zboží.
Způsob uplatnění záruky, záruční podmínky

Místem pro uplatnění reklamace je autorizovaný servis pro dané zboží. Seznam autorizovaných servisů pro dané zboží je k dispozici u prodávajícího, zveřejněn na stránkách nebo je uveden na dodacím listě, záručním listě apod. V případě pochybností má kupující právo kdykoli v záruční době zboží prodávajícího požádat o kontakt na autorizovaný servis na zboží, které u prodávajícího zakoupil. Je-li kupujícím spotřebitel, může zboží reklamovat také na kterékoli provozovně prodávajícího.

Zboží bude testováno výhradně na závadu, uvedenou kupujícím v reklamačním protokolu (písemná forma), reklamačním formuláři (na stránkách) a/nebo v písemné příloze k reklamaci.

Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o zahájení reklamačního řízení, co je jeho obsahem a co je kupujícím požadováno. Po uzavření reklamačního řízení bude kupujícímu vystaveno potvrzení o způsobu vyřízení a době trvání reklamace, eventuálně důvod zamítnutí reklamace.
Kupujícím je spotřebitel

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu zboží nebo vadné součásti zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží za jiné stejných nebo lepších parametrů (jiný kus/sériové číslo, novější model a podobně) nebo na odstoupení od smlouvy. Výběr záleží na spotřebiteli.

Jde-li o vadu odstranitelnou, avšak s větším výskytem vad nebo o vadu opakovanou a bránící řádnému užívání, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Pro uplatnění tohoto ujednání se musí jednat o třetí (3.) totožnou vadu nebo o čtvrtou (4.) různou vadu nebo o tři (3) podstatné a různé vady na zboží zároveň. Ve všech případech se musí jednat o oprávněně uplatněné a uznané vady v průběhu záruční doby prodávajícího.

Pokud má spotřebitel právo volby způsobu vyřízení reklamace a nevyjádří svojí vůli v prodávajícím stanovené přiměřené lhůtě, přechází právo volby způsobu vyřízení na prodávajícího.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní a počíná běžet následující den po uplatnění reklamace kupujícím nebo dnem, kdy bylo zboží k reklamaci předáno podle pravidla - co nastalo později. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státem vyhlášený svátek, je posledním dnem lhůty následující první pracovní den. Smluvní strany se mohou dohodnout na lhůtě delší než 30 dnů. Nelze však sjednat dobu neomezenou a musí být stanoven nejzazší termín pro vyřízení reklamace.

Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, které vznikly skutečně a účelně (poštovné). Spotřebitel souhlasí přednostně využít služby svozu vadného zboží na náklady prodávajícího, které zajišťuje prodávající nebo servisní organizace daného zboží tak, aby prodávajícímu nebo servisu nevznikly vyšší než nutné náklady.
Kupujícím je podnikatel

Kupující oznámí prodávajícímu vadu poté, co ji zjistil, nejpozději však do tří (3) dnů od jejího zjištění. Kupující doručí zboží do servisního místa pro dané zboží podle pokynů prodávajícího nebo výrobce, a to na vlastní náklady a nebezpečí a společně s doklady, prokazující pořízení zboží u prodávajícího a skutečnost, že zboží je v záruční době. Zboží musí být k reklamaci předáno úplné a s veškerým příslušenstvím (adaptéry, kabely, redukce, příručky a podobně), mechanicky nepoškozené a v původním nebo náhradním obalu tak, aby nedošlo při manipulaci nebo transportu reklamovaného zboží k újmě na zboží.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude provedena oprava zboží. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit nebo je to vzhledem k povaze opravy nerentabilní, je prodávající nebo servisní organizace oprávněna nahradit zboží jiným zbožím se stejnými nebo podobnými vlastnostmi.

Při osobním předání zboží z reklamace zpět kupujícímu je prodávající nebo servisní organizace v rámci ochrany vlastnických práv kupujícího oprávněna požadovat prokázání identity osoby, která zboží z reklamace přebírá eventuálně požadovat její pověření od kupujícího k převzetí.

V případě, že si podnikatel nevyzvedne reklamované zboží do 30 dnů od data vyřízení reklamace přesto, že byl prokazatelně bezodkladně po vyřízení reklamace prodávajícím nebo servisem o tom vyrozuměn, je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace přiměřenou částku za uskladnění. Pokud si podnikatel zboží po vyřízení reklamace nevyzvedne ani v náhradní lhůtě 60 dnů od data vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn zboží použít na úhradu svých nákladů za skladování nebo zboží ekologicky zlikvidovat.
Závěrečná ustanovení

Tento Řád je platný od 5.3.2014 a nahrazuje případné předchozí znění Řád v plném rozsahu. Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivého ujednání Řádu nemá vliv na platnost ostatních ujednání Řádu ani na platnost Řádu samého. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Řád bez předchozího upozornění, nikoli však se zpětnou platností.