Kontaktujte nás: +420 604 775 863

Kategorie

0

Košík je prázdný

Celkem včetně DPH

0 Kč

 
K pokladně
 

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro nákup, uskutečněný prostřednictvím internetových stránek eshop.id-tech.cz (dále jen „stránky“), provozovaných Id-Tech, s.r.o Piletická 486 50341 Hradec Králové

(dále jen „prodávající“).

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

 

Spotřebitel

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, tj. prodávající. Vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem na straně kupujícího jsou kromě těchto OP upraveny zejména zákonem číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem číslo 634/1992, o ochraně spotřebitele a souvisejícími v platném znění. Kupující je ve vztahu k prodávajícímu spotřebitelem tehdy, uvede-li v okamžiku uzavření kupní smlouvy na straně kupujícího jméno soukromé fyzické osoby nepodnikatele a zároveň neuplatní-li doklad prodávajícího za zboží a/nebo služby, které jsou předmětem kupní smlouvy, jako náklad libovolného podnikatelského subjektu.

 

Podnikatel

Podnikatelem je osoba, která při uzavírání smlouvy s prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Vztahy prodávajícího a kupujícího podnikatele se řídí těmito OP a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a souvisejícími v platném znění. Kupující je ve vztahu k prodávajícímu podnikatelem tehdy, uvede-li v okamžiku uzavření kupní smlouvy na straně kupujícího jméno podnikatelského subjektu a jeho identifikační číslo (IČ) a/nebo uplatní doklad prodávajícího za zboží a/nebo služby, které jsou předmětem kupní smlouvy, jako náklad libovolného podnikatelského subjektu.

 

Objednávka a kupní smlouva

 

Objednávka

Objednání zboží je možné prostřednictvím stránek prodávajícího, emailem, telefonicky nebo osobně na provozovnách prodávajícího. Aktuální informace o kontaktech a kontaktních místech prodávající uvádí na stránkách. Objednávka je závazná. Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby k tomu právně způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu jen v rozsahu jejich způsobilosti. Nad tento rámec za nezletilé uzavírají kupní smlouvu výhradně jejich zákonní zástupci.

 

Autorizace objednávky - ochrana proti podvodným objednávkám

Prodávající je v zájmu a k ochraně obou smluvních stran oprávněn žádat kupujícího o autorizaci zaslané objednávky nebo návrhu kupní smlouvy, zejména v případech většího množství objednaného zboží, u zboží na objednávku, při vyšší celkové ceně objednávky, při změně objednávající osoby u podnikatele a podobně. Autorizace objednávky může být provedena žádostí prodávajícího o ověření pravosti telefonického spojení, emailové adresy, IČ, druhu a množství objednaného zboží nebo dalších údajů, uvedených kupujícím v souvislosti s objednávkou. Ověření je prodávajícím vyžádáno telefonicky, písemně nebo jiným vhodným způsobem. V případě, že kupující prodávajícímu autorizaci odmítne stanoveným způsobem provést, objednávka se považuje za neplatnou a smluvní vztah nevzniká, resp. se ruší. O této skutečnosti prodávající kupujícího informuje.

 

Kupní smlouva

Předmětem smlouvy je zboží a/nebo služby, uvedené v kupní smlouvě, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky zboží a/nebo služeb prodávajícím na stránky při současném uvedení, že zboží je na skladě prodávajícího, a to v okamžiku odeslání objednávky spotřebitelem. Kupní smlouva je uzavřena odesláním závazné objednávky spotřebitelem v souladu s návrhem prodávajícího a zároveň přijetím objednávky prodávajícím. Potvrzení přijetí objednávky prodávajícím nemá vliv na vznik smluvního vztahu a vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit výhradně na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů. V případě, že zboží objednané spotřebitelem není v okamžiku objednání na skladě prodávajícího, jedná se o zboží na objednávku a kupní smlouva vzniká závazným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím.Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy na straně kupujícího je závazné objednání zboží a/nebo služeb na základě nabídky prodávajícího (na stránkách, emailem, písemně nebo osobně). Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím odpovídající závaznou formou (na stránkách, písemně nebo jinak). Za potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy je rovněž považován akt dodání zboží kupujícímu prodávajícím na základě a v souladu s objednávkou kupujícího. Automaticky strojově zasílané potvrzení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy není uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Prosté zaplacení jakékoli částky v hotovosti nebo připsání jakékoli částky na bankovní účet prodávajícího bez předchozího potvrzení objednávky prodávajícím, není uzavřením kupní smlouvy. Pokud ani následně nedojde k uzavření kupní smlouvy, vrátí prodávající zaplacenou částku na bankovní účet kupujícího nebo po dohodě v hotovosti, a to bez průtahů.
U zboží na objednávku, které není na vybraném skladě prodávajícího ihned k odběru, vzniká kupní smlouva okamžikem závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Kupní smlouva nevzniká, pokud se objednané plnění stane nemožným nikoli vinou na straně prodávajícího, nejčastěji z důvodu dlouhodobé nedostupnosti zboží pro prodávajícího nebo se zboží již nevyrábí. Prodávající může odstoupit od smlouvy a zrušit objednávku nebo její část vůči podnikateli v případě, že se u zboží na objednávku pro prodávajícího podstatným způsobem zvýší kupní cena od dodavatele a zároveň prodávající o této změně v okamžiku potvrzení objednávky nevěděl a nemůže tuto změnu ovlivnit.

 

Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že prodávaná věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o rozpor s kupní smlouvou a kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Pokud rozpor s kupní smlouvou zjistí prodávající ještě před převzetím zboží kupujícím, má v tomto případě na základě dohody s kupujícím spotřebitelem i podnikatelem dle těchto OP právo a povinnost v jakékoli fázi vyřízení objednávky neakceptovat objednávku kupujícího nebo její část, a to vždy, kdy prodávající zjistí zjevnou chybu v ceně, obrázku zboží či v jakékoli podstatné informaci o výrobku, které mají vliv na vlastnosti nebo použití zboží (technické specifikace, barva atp.) nebo jakýmkoli způsobem vymezuje smluvní vztah (záruční doba, servisní podpora výrobku atp.) stejně jako v případě, že zboží na objednávce se již nevyrábí nebo jej dodavatel prodávajícího již nedováží. O této skutečnosti prodávající kupujícího informuje. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou kupní cenu, vrátí prodávající zaplacenou částku na bankovní účet kupujícího nebo po dohodě v hotovosti, a to bez průtahů.Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. OP, reklamační řád, nabídka zboží a/nebo služeb i další dokumenty jsou zveřejněny na stránkách a přístupné na provozovnách prodávajícího, a to v českém jazyce. Prodávající umožňuje na svých stránkách seznámit se kdykoli před uzavřením kupní smlouvy s těmito OP a reklamačním řádem včetně ujednání o ochraně osobních údajů, podmínkách užití stránek atp. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s platným zněním těchto OP a reklamačního řádu prodávajícího, a to bez výhrad.Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je smlouvou na dobu určitou a smluvní vztah končí posledním dnem záruky posledního zboží, které je předmětem plnění. Povinnost prodávajícího zajistit pozáruční servis po zákonem stanovenou dobu tím zůstává nedotčena.Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické nebo písemné podobě po dobu nejméně tří let od data uzavření kupní smlouvy za účelem jejího úspěšného splnění.

Náklady kupujícího na komunikační prostředky na dálku použité pro uzavření a vyřízení objednávky jinak než osobně (nejčastěji internet a telefon) jsou kupujícímu účtovány v běžné výši v závislosti na tarifech poskytovatele těchto služeb. Prodávající nemá na tyto náklady žádný vliv.

 

Ceny a platnost cen, platební metody, náklady související se zaplacením

 

Ceny

Nabídkové ceny na stránkách jsou platné v okamžiku jejich zobrazení. Ceny prodávající zobrazuje co nejpřehledněji, aby bylo u ceny bez DPH a ceny s DPH zřejmé, o jakou cenu se jedná. Není-li výslovně uvedeno jinak, obsahují ceny veškeré zákonné poplatky (autorský poplatek, recyklační poplatek). Ceny platí pro zobrazené množství kusů na skladě, resp. pro běžné množství jedné domácnosti v případě spotřebitele.Ceny prodávající aktualizuje vícekrát denně kdykoli v průběhu dne v závislosti na změnách dostupnosti zboží na skladě prodávajícího, v závislosti na cenách a dostupnosti zboží na skladech dodavatelů prodávajícího, na kurzu české koruny k zahraničním měnám, v závislosti na změnách cen obecně, při změně zákonné sazby daně z přidané hodnoty, zákonných poplatků za recyklaci, autorských poplatků a podobně. V případě, že dojde ke změně ceny zboží ze strany prodávajícího v čase mezi zobrazením ceny kdykoli v průběhu nákupního procesu a okamžikem odeslání závazné objednávky kupujícím, je kupující na tuto skutečnost upozorněn a má možnost se rozhodnout, jestli novou cenu akceptuje či nikoli.Prodávající si vyhrazuje právo stanovit různé ceny zboží a služeb individuálně pro každého zákazníka nebo skupinu zákazníků a toto nastavení kdykoli měnit v závislosti na množství zboží a služeb nakoupeném zákazníkem za sledované období, v závislosti na jeho platební morálce a podobně. Služby zahrnují kromě odborných služeb i přepravní služby (vlastní doprava nebo přepravní služby třetích stran) a služby umožňující kupujícímu různé formy zaplacení. Rozsah nabízených služeb může prodávající rovněž individuálně pro jednoho nebo skupinu zákazníků upravit včetně případu, že zahrne některou ze služeb do ceny zboží nebo do ceny jiné služby.U zboží na objednávku, které není přímo na skladě prodávajícího ihned k odběru, může prodávající před potvrzením kupní smlouvy požadovat úhradu zálohy, a to do výše 100% kupní ceny. Pokud není kupní cena zboží na objednávku známa v době uzavření kupní smlouvy, stanoví se kupní cena později dohodou smluvních stran. V případě, že kupující ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od výzvy prodávajícím nevyjádří souhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího, prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě smluvní strany.V případně zvýhodněných sad nebo slev při odběru většího množství od jednoho druhu zboží platí zvýhodněná cena pouze při splnění podmínky společné koupě sady nebo daného počtu kusů. Zrušením kupní smlouvy u jakékoli části sady nebo části z daného počtu kusů zaniká nárok kupujícího na zvýhodněnou cenu sady nebo daného počtu kusů od jednoho druhu zboží.

 

Platební metody

Úhradu kupní ceny lze obecně provést zálohově bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti, v hotovosti nebo platební kartou při odběru zboží nebo bankovním převodem po dodání zboží. V případě sjednání úhrady kupní ceny prostřednictvím splátkového prodeje se podmínky pro uzavření kupní smlouvy o splátkovém prodeji řídí podmínkami poskytovatele splátek. Konkrétní platební metody je možné použít v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží pouze v takových kombinacích, které prodávající umožní na stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit kupujícímu rozsah platebních metod v závislosti na typu kupujícího a vybraném způsobu pro dodání zboží.

 

Náklady související se zaplacením

Náklady související se zaplacením jsou zejména přímé náklady prodávajícího na provedení platební transakce, které jsou mu účtovány poskytovateli těchto služeb, kterými jsou banky, vydavatelé platebních karet, provozovatelé platebních bran a podobně. Tyto náklady nejsou zahrnuty v cenách zboží na stránkách a mohou být účtovány zvlášť v závislosti na vybrané platební metodě pro zaplacení kupní ceny. S navýšením kupní ceny zboží o náklady, souvisejícími se zaplacením kupní ceny, je kupující prodávajícím vždy dopředu seznámen před uzavřením kupní smlouvy a bez souhlasu kupujícího nelze tyto náklady dodatečně po kupujícím vymáhat. Na náklady související se zaplacením kupní ceny na straně kupujícího nemá prodávající žádný vliv a poplatky jsou mu účtovány v běžných sazbách banky nebo jiné podobné instituce, u které má kupující veden svůj bankovní účet. Seznam a ceny platebních metod jsou v aktuálním znění uvedeny přehledně v příloze, která tvoří nedílnou součást těchto OP.

 

Místo dodání, dodací lhůty, náklady související s dodáním

 

Místo dodání

Místem dodání je provozovna prodávajícího (osobní odběr zboží) nebo kupujícím uvedená adresa pro doručení přepravní službou (zaslání zboží) včetně odběrných míst třetích stran pro osobní odběr, které nejsou provozovnami prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit kupujícímu rozsah odběrních míst v závislosti na typu kupujícího a vybrané platební metodě. Seznam adres provozoven prodávajícího a výdejních míst je v aktuálním znění uveden přehledně v příloze, která tvoří nedílnou součást těchto OP.

 

Dodací lhůty

Doba dodání zboží, které je fyzicky skladem na konkrétním skladě prodávajícího, je zboží k osobnímu odběru připraveno typicky do 30 minut (v rámci pracovní doby prodávajícího) od okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.


Zboží, které je deklarováno jako skladem na některém z distribučních skladů pro ČR, je typická doba dodání následující pracovní den, resp. dva pracovní dny (v závislosti na vzdálenosti distribučního skladu) od data potvrzení objednávky prodávajícím. Uvedené termíny platí v případě, že objednávka kupujícího je doručena prodávajícímu do 16:30 hodin běžného pracovního dne, jinak se dodací lhůta adekvátně posouvá.Zboží na objednávku má dodací lhůtu přímo závislou na schopnosti výrobců a dodavatelů prodávajícího zboží dodat. Má-li prodávající informaci o termínu a počtu kusů v nejbližší dodávce zboží k dispozici, informuje o tomto termínu kupujícího ještě před objednáním na stránkách nebo bezodkladně po přijetí objednávky od kupujícího. Není-li sjednáno jinak, platí obecná dodací lhůta čtrnáct (14) kalendářních dní. Při dodací lhůtě nad jeden (1) kalendářní měsíc se sjednává, že prodávající si vhodným způsobem vyžádá formální souhlas od kupujícího s delším termínem dodání. Stejně tak v případě, že kupující požaduje pozdější termín dodání, informuje o tomto prodávajícího a vyžádá si jeho formální souhlas. Nejzazší lhůtu pro dodání zboží lze opakovaně změnit, avšak vždy za předpokladu bezvýhradného souhlasu obou smluvních stran. Nedojde-li ke shodě o termínu dodání, může prodávající odstoupit od kupní smlouvy nebo návrh na uzavření kupní smlouvy nepotvrdit, a to bez sankcí pro obě strany. Sjedná-li se jakákoli lhůta pro dodání zboží, jedná se o nejzazší sjednané datum pro připravení zboží k osobnímu odběru, resp. o nejzazší datum pro předání zásilky přepravci při zaslání zboží na kupujícím uvedenou adresu. Prodlení na straně přepravních společností, vzniklých nejčastěji z důvodů extrémních klimatických podmínek, technických a jiných potíží, nemůže prodávající ovlivnit a nemůže za tyto služby třetích stran převzít odpovědnost.U zboží na objednávku, které není přímo na skladě prodávajícího ihned k odběru, vyzve prodávající kupujícího k odběru zboží bezprostředně po jeho naskladnění na sklad prodávajícího a stanoví nejzazší termín pro odběr zboží, nejméně však sedm (7) kalendářních dnů. Nebude-li termín pro odběr zboží smluvními stranami sjednán jinak, platí nejzazší termín pro odběr zboží čtrnáct (14) kalendářních dnů od data výzvy k odběru zboží. V případě, že nebude objednané zboží zákazníkem následně odebráno, bude vrácení zálohy poníženo o storno poplatek. Výše storno poplatku může být prodávajícím stanovena do výše 100% kupní ceny. Nebyla-li zaplacena kupujícím záloha na zboží a kupující zboží na objednávku neodebere, odpovídá kupující za škody vůči prodávajícímu vzniklé s nepřevzetím zboží ve stanoveném nebo dohodnutém termínu dodání.

 

Převzetí zboží, kontrola neporušenosti balení

U osobního odběru v provozovně prodávajícího kupující v rámci převzetí zboží kontroluje a potvrzuje, že souhlasí druh a počet zboží a balení zboží není zjevně poškozeno. V případě zaslání zboží kupující v rámci převzetí zboží kontroluje a potvrzuje, že souhlasí uváděný počet balíků a vnější balení zboží není zjevně poškozeno.
Při odběru zboží jinak než osobně v provozovně prodávajícího je kupující povinen zboží nepřevzít vždy, kdy při převzetí zjistí nesoulad v počtu nebo druhu zboží/balení a nebo došlo při přepravě zboží k zjevnému poškození balení nebo obsahu balení (porušená páska, porušený tvar obalu, nápadně zdeformované rohy, protržený obal, závažné poškození obalu tekutinou, zvukové projevy zjevně rozbitého obsahu při manipulaci s balíkem a podobně). O odmítnutí převzetí zboží kupující bez odkladu informuje prodávajícího. Prodávající následně zašle objednané zboží kupujícímu znovu. V případě, že to není prokazatelně možné z důvodu nedostupnosti zboží, výrazné změny ceny a podobně, sjednávají smluvní strany zrušení té části kupní smlouvy, které se poškození při přepravě třetí stranou nebo jiným vlivem nezávisle na smluvních stranách týká.Pokud se kupující rozhodne přes zjevně poškozené balení nebo obsah balení od přepravce zásilku a odpovědnost za její obsah převzít, je nezbytné popsat poškození v předávacím protokolu přepravce a zdokumentovat (nejlépe popisem a fotografií) stav balení v okamžiku doručení, a to ještě za přítomnosti pracovníka přepravce a jeho potvrzením zápisu o výhradách ke stavu zásilky. Dodržením tohoto postupu je obvykle možné následně uplatnit náhradu škody u přepravce z titulu pojištění přepravce či pojištění zásilky jako takové. Prodávající nemá v tomto případě vliv na náklady kupujícího s řešením převzaté poškozené zásilky, neprokáže-li kupující, že se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Přechod nebezpečí, přechod vlastnického práva

Nebezpečí škody na zboží přechází na spotřebitele okamžikem převzetí zboží a na podnikatele okamžikem převzetí zboží nebo prvním okamžikem prodlení s převzetím zboží.
V souladu se zákony zůstává zboží až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.
Předcházení podvodnému jednání při zneužití platebních karet a použití falešné identity
V zájmu ochrany práv pravého vlastníka platební karty je prodávající oprávněn při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty ověřit totožnost osoby přebírající zboží vyžádáním jejího osobního dokladu a zaznamenat si číslo tohoto dokladu eventuálně jiné údaje identifikující osobu, která zboží převzala. Stejným způsobem si prodávající vyhrazuje právo identifikovat osobu kupujícího přebírající zboží v případě, že je mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno splacení kupní ceny nebo její části po převzetí plnění kupujícím. Takto získané osobní údaje kupujícího prodávající spravuje maximálně po dobu trvání kupní smlouvy a chrání je v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a zavazuje se takto získané údaje nepředat třetím osobám ani nepoužít jinak než ve vztahu ke konkrétní kupní smlouvě, a to ani pro vlastní marketingové nebo obchodní aktivity.

 

Náklady související s dodáním

Náklady související s dodáním jsou zejména přímé náklady prodávajícího na přepravu zboží na sklad prodávajícího, mezi sklady prodávajícího, na výdejní místo a nebo přímo k zákazníkovi ze skladu prodávajícího nebo skladu dodavatele prodávajícího. Dále pak náklady na přepravu nepřevzatého zboží zpět na sklad prodávajícího nebo vrácení či zaslání zboží na sklad dodavatele prodávajícího. Tyto náklady nejsou zahrnuty v cenách zboží na stránkách a mohou být účtovány zvlášť v závislosti na vybraném způsobu dodání zboží. S navýšením kupní ceny zboží o náklady, souvisejícími s dodáním zboží, je kupující prodávajícím vždy dopředu seznámen před uzavřením kupní smlouvy a bez souhlasu kupujícího nelze tyto náklady dodatečně po kupujícím vymáhat. Seznam a ceny přepravních služeb jsou v aktuálním znění uvedeny přehledně v příloze, která tvoří nedílnou součást těchto OP.

 

Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje v rámci zákona o odpadech bezplatně zpětný odběr použitých elektrických a elektronických zařízení od kupujícího. Kupující má možnost předat prodávajícímu vysloužilé použité zařízení v množství odpovídajícímu nákupu nového zboží. Kupující má možnost předat použitý elektrospotřebič ve vybraných sběrných dvorech a jiných místech k tomu určených z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, například u společnosti Asekol, s.r.o.. Při větším množství použitých elektronických zařízení (obvykle od 150 kg) lze zajistit svoz přímo od kupujícího. O tuto službu může kupující požádat na zákaznické lince, uvedené na stránkách.

 

Právo odstoupení spotřebitele od smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel zákonné právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.Adresa pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a zároveň adresa pro zaslání zboží je hlavní provozovna prodávajícího: Id-tech, s.r.o. Duškova 111, Jaroměř-Josefov 55102Kupující zašle nebo předá prodávajícímu zboží ke vrácení kompletní a nepoškozené včetně veškeré dokumentace a příslušenství a pokud možno v původním obalu s co nejmenším poškozením tak, aby vědomě nepoškozoval prodávajícího a zboží mohl prodávající nabídnout dále k prodeji nebo jej vrátit na sklad dodavatele. Pokud bude spotřebitelem zboží předáno k vrácení poškozené nebo nekompletní, prodávající je oprávněn toto kvalifikovat jako bezdůvodné obohacení kupujícího a kupní cenu snížit o náhradu škody, která prodávajícímu tímto vznikla.
Je-li předmětem vrácení zboží, které bylo v kupní smlouvě dodáno s dalším zbožím za symbolickou cenu nebo bezplatně, je kupující povinen se zbožím vrátit i toto další zboží. V případě jejich nedodání kompletní a v bezvadném stavu je prodávající oprávněn toto kvalifikovat jako bezdůvodné obohacení kupujícího a kupní cenu snížit o náhradu škody, která prodávajícímu tímto vznikla.Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty čtrnáct (14) dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení spotřebitele od smlouvy bez udání důvodu ve čtrnáctidenní (14) lhůtě, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení, a to na bankovní účet kupujícího, ze kterého byla částka prodávajícímu připsána nebo po dohodě v hotovosti. Pro výplatu v hotovosti nebo na jiný bankovní účet může prodávající v zájmu ochrany vlastnických práv kupujícího požadovat prokázání identity kupujícího nebo jím pověřeného zástupce s oprávněním k převzetí hotovosti, a to předložením průkazu totožnosti kupujícího nebo jím pověřeného zástupce. Kupující poskytne prodávajícímu nezbytnou součinnost tak, že zboží předá zpět prodávajícímu bez průtahů od okamžiku projevu vůle k odstoupení od kupní smlouvy a dále potvrdí převzetí opravného daňového dokladu, eventuálně převzetí hotovosti.

 

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku podle obecně závazných právních předpisů a po dobu uvedenou v dodacím nebo záručním listu. Pokud je u zboží uvedena záruka kratší než 24 měsíců, není tím dotčena zákonná záruka spotřebitele. Prodávající poskytuje kupujícímu odpovídající doklady pro účely uplatnění záruky, obsahující datum nákupu, identifikaci zboží, název eventuálně výrobní číslo a případně potvrdí originální záruční list výrobce. Je-li kupujícím spotřebitel, záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího, respektive od přepravce zboží. Je-li kupujícím podnikatel, záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího nebo dnem předání zboží prodávajícím tzv. prvnímu přepravci. Prodávající na stránkách nebo jiným vhodným způsobem informuje kupující o způsobu záručního servisu, bezplatného servisu i pozáručního servisu.
Reklamační řád s podrobným popisem podmínek a způsobu vyřizování záručních i pozáručních servisních požadavků je uveden v příloze, která tvoří nedílnou součást těchto OP.

 

Osobní údaje a ochrana informací

Osobní údaje poskytnuté kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky shromažďuje prodávající výhradně za účelem realizace objednávky a plnění kupní smlouvy. Prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškerá osobní data jsou u provozovatele označena jako důvěrná, slouží pouze pro vnitřní potřebu prodávajícího a nejsou poskytována třetím osobám. Třetím stranám jsou prodávajícím údaje o kupujícím předávány zásadně v minimálním rozsahu, nezbytném pro bezproblémové doručení zboží v konkrétní zásilce a zajištění jeho servisní podpory. Třetí strany v tomto kontextu jsou subjekty, zajišťující vybranou dopravu zboží ke kupujícímu včetně dodavatelů prodávajícího v případě přímé dopravy ke kupujícímu ze skladu dodavatele prodávajícího a dále subjekty, zajišťující vybranou platební službu (banky, provozovatelé platebních portálů, splátkové společnosti a podobně) a autorizované servisy zajišťující opravy zboží v záruční době a/nebo servisní podporu v místě instalace zboží.Pokud kupující dobrovolně poskytne osobní údaje prodávajícímu za účelem marketingových a obchodních aktivit prodávajícího, zavazuje se prodávající nepředat tyto údaje třetím stranám s výjimkou těch, které si prodávající najal na zajištění jeho vlastních marketingových nebo obchodních aktivit. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji podle platných zákonů a dbát na jejich zabezpečení před zneužitím. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům pro účely kontroly nebo opravy a dále právo kdykoli poskytnutí osobních údajů pro účely marketingových aktivit prodávajícího odvolat, a to na stránkách nebo jiným písemným projevem vůle, které doručí prodávajícímu.

 

Pravidla použití stránek

Prodávající stanovuje pravidla, záruky, omezení a právní podrobnosti použití stránek. Tato pravidla použití stránek jsou nepřetržitě dostupná na stránkách a tvoří nedílnou součást těchto OP

 

Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou platné od 1.3.2014 a nahrazují předchozí znění OP v plném rozsahu. OP platí ve znění uvedeném na stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy a kupující je dostatečným způsobem před odesláním objednávky na OP prodávajícího upozorněn a má možnost se seznámit s jejich s úplným zněním. Kupující má platné znění OP nepřetržitě dostupné na stránkách prodávajícího a je mu tak umožněna jejich archivace a reprodukce. Kopírování, pozměňování a používání OP pro jiné účely je zakázáno. Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivého ujednání OP nemá vliv na platnost ostatních ujednání OP ani OP jako takových. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění nikoli však se zpětnou platností na kupní smlouvy již uzavřené.